ریاست دانشگاه- [اخبار پایگاه]
خبر 1

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۲ | 
خبر2
نشانی مطلب در وبگاه ریاست دانشگاه:
http://iums.ac.ir/find.php?item=15.30015.53393.fa
برگشت به اصل مطلب