دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷

رئیس دفتر رئیس دانشگاه

اسلایدر ..

ادامه...
دکتر مسعود ناصری پور
رئیس دانشگاه
حجت الاسلام و المسلمین دکترعیسوی
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
دکتر علی محمد اصغری
رئیس دانشکده پزشکی
دکتر حسین مبارکی
معاون توسعه مدیریت و منابع
دكتر جلیل کوهپایه زاده
معاون آموزشی
دكتر فربد عبادي آذر
معاون بهداشتی
دكتر سيدعلي جوادموسوی معاون اجتماعی 
دکتر سیدکاظم ملکوتی 
معاون تحقیقات و فناوری
دکتر نادر توکلی 
معاون درمان
دكتر مهران ولائي
معاون غذا و دارو
دکتر یوسف شفائی خانقاه
معاون دانشجویی و فرهنگی
دكتر محمدصادق قاسمي
معاون بین الملل 
آقای  فریدون محمودی
رئیس دفتر رئیس دانشگاه
      
پست الکترونیک حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران

dean_office@iums.ac.ir